درباره ما

امیر محمدی

سرپرست طراحی

کارشناس ارشد معماری با 17 سال سابقه طراحی معماری و برنده جوایز متعدد معماری بین المللی و متولد 1360 فارغ التحصیل دانشگاه تهران

رضا احمدی

طراح دکوراسیون داخلی

کارشناس ارشد معماری با 17 سال سابقه طراحی معماری و برنده جوایز متعدد معماری بین المللی و متولد 1360 فارغ التحصیل دانشگاه تهران

امیر محمدی

سرپرست اجرایی

کارشناس ارشد معماری با 17 سال سابقه طراحی معماری و برنده جوایز متعدد معماری بین المللی و متولد 1360 فارغ التحصیل دانشگاه تهران

محمد امیری

مسئول IT

کارشناس ارشد معماری با 17 سال سابقه طراحی معماری و برنده جوایز متعدد معماری بین المللی و متولد 1360 فارغ التحصیل دانشگاه تهران

علی احمدی

طراح دکوراسیون داخلی

کارشناس ارشد معماری با 17 سال سابقه طراحی معماری و برنده جوایز متعدد معماری بین المللی و متولد 1360 فارغ التحصیل دانشگاه تهران

محسن محمدی

مدیر عامل

کارشناس ارشد معماری با 17 سال سابقه طراحی معماری و برنده جوایز متعدد معماری بین المللی و متولد 1360 فارغ التحصیل دانشگاه تهران